Thông báo Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2022 cụ thể như sau: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH-HƯỚNG NGHIỆP OPEN DAY 2022_0001.pdf