Thông báo Kế hoạch về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Kỳ 1 năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Kỳ 1 năm học 2021-2022.
Chi tiết thông tin xem tại:thong bao.pdf