Thông báo kết quả xem lại bài thi học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kết quả xem lại bài thi học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 cụ thể như sau: