Thông báo kết quả xem lại bài thi học phần kỳ II (đợt 1 bổ sung+đợt 2) và học kỳ hè năm học 2020-2021

16/11/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo kết quả xem lại bài thi học phần  kỳ II (đợt 1 bổ sung+đợt 2) và học kỳ hè năm học 2020-2021. Thông tin chi tiết xem: tại đây