THÔNG BÁO LỊCH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN ĐỢT I