Thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2020-2021 CTTT, CLC, POHE và PTKD K62

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

—————————————-

Số: 66 /ĐHKTQD-ĐTTT, CLC &POHE

V/v Công bố lịch thi HK 1 năm học 2020-2021

CTTT, CLC, POHE và PTKD K62

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

            

Kính gửi:  – Các Khoa, Viện, Bộ môn

– Các Đơn vị có liên quan

– Sinh viên CTTT, CLC và POHE, PTKD

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy, học tập của Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ban hành theo Quyết định số  1755/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/10/2017;

Nhà trường công bố lịch thi kỳ 1 năm 2020-2021 của các học phần mở cho các lớp K62. (Lịch thi cụ thể gửi kèm theo công văn này).

1.     Đề nghị thông báo đến các Khoa, Bộ môn, giảng viên, cố vấn học tập/GVCN và sinh viên được biết và tổ chức công tác thi theo đúng quy định, quy chế đã ban hành hành. (Các Khoa, Bộ môn tải Lịch thi trên mạng Trường theo địa chỉ: www.neu.edu.vn vào mục Thông báo hoặc vào www.aep.neu.edu.vn).

2.     Các học phần thuộc CT Chất lượng cao và POHE Bộ môn in sao đề thi tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD.

3.     Các học phần của Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh nộp đề thi về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để Viện chuyển đề gốc và in sao đề tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

4.     Chế độ ra đề, chấm thi, coi thi được thanh toán theo quy định đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh.

5.     Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi hoặc đổi ca thi (nếu có ca thi khác trong đợt thi này) cho Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE (qua Bộ phận 1 cửa) trước thời gian diễn ra buổi thi học phần từ 1-5 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật). Sinh viên bị trùng ca thi và không có ca thi nào thay thế cần phản ánh ngay với Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE để giải quyết (gặp C.Loan, P.307 nhà A1).

Nếu đơn vị có ý kiến bổ sung hoặc thay đổi lịch thi đề nghị gửi văn bản về Viện đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE trước ngày 18/01/2021 (liên hệ đ/c Hoàng Tố Loan, phòng 307 nhà A1, theo địa chỉ Email: loanht@neu.edu.vn; điện thoại 0989138779).

 

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Lưu P.TH, V.ĐTTT, CLC & POHE.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

1. Thong bao lich thi hoc ky 1 nam 2020-2021 (AEP9.12 k62).docx

2. Lichthi AEP_HK1_2020_2021_1_22_12_2020_DU KIEN K62.xlsx