Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 483/TB-ĐH KTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

 
   

THÔNG BÁO

Nhu cầu bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (sau đây gọi chung là Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường ĐH Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-ĐHKTQD ngày 3/2/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ định hướng phát triển trường và nhu cầu phát triển ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường.

Căn cứ Đề án Vị trí việc làm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc các đơn vị sau (có danh sách kèm theo).

Trường thông báo đến các cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm, hồ sơ gồm:

  1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS (theo mẫu đính kèm);
  2. Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (bản sao có chứng thực);
  3. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (bản sao có chứng thực);

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 01/4/2022 đến 05/4/2022

Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ:  ThS Phạm Thị Phương Thúy, PTP. Tổ chức cán bộ (Phòng 401, nhà A1) Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 207 Đường giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ghi chú: Nếu số lượng các cá nhân đăng ký lớn hơn chỉ tiêu số lượng chức danh cần bổ nhiệm thì ưu tiên các cá nhân là viên chức của Trường./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Phạm Hồng Chương

 

 

 

DANH SÁCH NHU CẦU BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

(Danh sách kèm theo Thông báo số 483/TB-ĐHKTQD ngày 01/4/2022)

 

STT Ngành/Chuyên ngành Số lượng
Giáo sư Phó giáo sư
1 Kinh tế, Quản trị – Quản lý 01 01
2 Kinh tế, Kế toán – Kiểm toán 01 01
3 Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý 01  
4 Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng   03
5 Kinh tế, Kinh tế phát triển   01
  Tổng 03 06

 

Mẫu đơn đăng kí xét bổ nhiệm chức danh: Mau don dang ki xet bo nhiem.docx