Thông báo Phương án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2022 (dự kiến)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Phương án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2022 (dự kiến).

Chi tiết xem tại:Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (dự kiến)_0001.pdf