Thông báo số 2 về việc Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, kinh nghiệm chống dịch, kết quả khảo sát giảng viên, sinh viên về đào tạo kết hợp trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 và kết quả lấy ý kiến sinh viên, giảng viên về phương thức học tập vừa qua, Nhà trường thông báo việc giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 tiếp tục thực hiện phương pháp đào tạo kết hợp (Blended learning) trực tiếp và trực tuyến.

Thông tin cụ thể xem tại đây