Thông báo số 2 về việc Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 chuẩn bị năm học 2020 – 2021

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh năm học mới 2020-2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân yêu cầu tất cả các đơn vị , cá nhân trong toàn trường thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch như thực hiện Khai báo Y tế, cách ly bắt buộc, Kiểm soát thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn, vệ sinh phòng dịch… cụ thể như sau: