Thông báo số 5 về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19