Thông báo số 7 v/v điều chỉnh lịch thi của sinh viên do dịch bệnh Covid-19