Thông báo số 8 v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong cả nước, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau: