Thông báo Tập huấn khai thác sử dụng thư viện dành cho giảng viên, viên chức và người học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023