Thông báo thời gian thi các môn trắc nghiệm và tự luận do Bộ môn Marketing phụ trách kỳ Mùa Xuân 2023

I. Thi trắc cụ thể:
1. HP Tiếng Anh ngành MKT: 50 phút 40 câu trắc nghiệm
2. HP Marketing căn bản: 50 phút 40 câu trắc nghiệm
3. HP Marketing căn bản bằng tiếng Anh: 60 phút 40 câu trắc nghiệm
4. HP Quản trị Marketing: 60 phút 40 câu trắc nghiệm
5. HP Marketing dịch vụ: 60 phút 40 câu trắc nghiệm
6. HP Nghiên cứu marketing: 60 phút 40 câu trắc nghiệm
II. Thi tự luận cụ thể:
Tất cả các môn thi tự luận sẽ có cấu trúc 4 câu với dung lượng như sau:
1 câu 1 điểm
1 câu 2 điểm
1 câu 3 điểm
1 câu 4 điểm
Sẽ có 4 câu hỏi trong đề thi và sinh viên được làm bài trong vòng 90 phút, đề thi không sử dụng tài liệu.
Trưởng Bộ môn Marketing – Khoa Marketing
PGS.TS Phạm Thị Huyền