Thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Đại học Chính quy

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Đại học Chính quy, kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khóa biểu cụ thể trong file đính kèm dưới đây:

1. THÔNG BÁO_TKB_HK2_2020_2021_HK1_ĐHCQ_VB2CQ.pdf

2. KẾ HOẠCH HỌC TẬP_HK2_2020_2021_HK1_K59, 60, 61.doc

3. TKB_HK1_2020_2021_K59, 60, 61_Ban hành.xlsx