Thông báo: Thời khóa biểu Học kỳ 2/2018-2019 (Hệ CQ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1710/ĐHKTQD-QLĐT  
V/v thông báo Thời khóa biểu

Học kỳ 2/2018-2019 (Hệ CQ)

Hà Nội , ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

 

 

Kính gửi:     Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường

                                                  

Căn cứ vào Chương trình đào tạo bậc đại học của hệ chính quy.

Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2018-2019 của Hệ Đại học chính quy các khóa 57, 58, 59, 60.

Theo đề nghị của các Khoa, Viện, Bộ môn.

Nhà trường thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau: (Kế hoạch thời gian chi tiết và Thời khoá biểu cụ thể trong bản gửi kèm).

Căn cứ vào Thời khóa biểu, để thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đề nghị các đơn vị như sau:

– Trưởng các đơn vị phân công giáo viên giảng dạy và thông báo đến CVHT, cán bộ, giảng viên, sinh viên biết và thực hiện.

– Trưởng các đơn vị phân công cán bộ, giáo viên để tư vấn đăng ký học tín chỉ cho sinh viên.

– Các đơn vị quản lý giảng đường (Phòng Quản trị thiết bị; Viện Công nghệ thông tin Kinh tế) chuẩn bị giảng đường và bố trí cán bộ trực phục vụ.

– Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có phản ánh về thời khóa biểu gửi ý kiến về Nhà trường qua Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 28/12/2018 (Bộ phận kế hoạch học tập Hệ chính quy: đ/c Nguyễn Nghĩa Hoàng, phòng 211, nhà A1).

 

 

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng (để báo cáo);

– Như trên;

– Lưu: P.TH, P.QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP (HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2018 – 2019)

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA 57, 58 , 59, 60

 

          I. THỜI GIAN BIỂU: Thời gian 1 tiết học là 50 phút, thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học là 05 phút

+ Buổi sáng: Từ tiết 1- Tiết 5: từ 7h00’ đến 11h30’

+ Buổi chiều : Từ tiết 6 – Tiết 10 từ: 13h00’ đến 17h30’

+ Buổi tối : Từ tiết 11 – Tiết 13 từ: 18h00’ đến 21h00’

* Môn Giáo dục thể chất học 4 ca/ngày: Ca 1 (từ 07h00 – 09h15); Ca 2 (09h15 – 11h20); Ca 3 (13h30 – 15h45); Ca 4 (15h45 – 17h55). Địa điểm học tại Sân ký túc xá (Khu nội trú – Trường Đại học Kinh tế quốc dân).

* Môn Chiến thuật và ký thuật bắn súng tiểu liên AK: học tại Sân ký túc xá (Khu nội trú – Trường Đại học Kinh tế quốc dân);

 

          II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP

1. Sinh viên ĐHCQ, LTCQ, VB2CQ các khóa đủ điều kiện thực tập đăng ký thực tập theo kế hoạch chung của Nhà trường và Khoa, Viện quản lý sinh viên. Đồng thời sinh viên phải đăng ký Chuyên đề thực tập trên mạng Quản lý đào tạo theo kế hoạch..

2. Thời gian giảng dạy, học tập của ĐHCQ, LTCQ K58, 59: Từ ngày 07/01/2019 đến 19/05/2019 (15 tuần + 01 tuần dự trữ).

3. Thời gian giảng dạy, học tập của K60: Từ ngày 13/02/2019 đến 12/05/2019 (12 tuần + 01 tuần dự trữ).

+ Những học phần của K60 sẽ được bố trí 4 tiết/tuần (đối với học phần 3 tín chỉ) và 3 tiết/tuần (đối với học phần 2 tín chỉ).

+  Học phần Chiến thuật & kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bố trí giảng 5 tiết/tuần.

+ Học phần Giáo dục thể chất bố trí giảng 3 tiết/tuần. (4 ca 1 ngày)

+ Học phần Tiếng Anh 1, 2 bố trí giảng 4 tiết/tuần.

 

 

4. Thời gian học môn GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH tại các Trung tâm chia thành 2 đợt học:

– Đợt 1: Từ ngày 10/06/2019 đến hết ngày 07/07/2019 (4 tuần).

– Đợt 2: Từ ngày 08/07/2019 đến hết ngày 04/08/2019 (4 tuần).

Sinh viên tự đăng ký học phần GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH trên mạng quản lý đào tạo.

 

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN THI HỌC KỲ

1. Thời gian thi học kỳ của ĐHCQ, LTCQ K58, 59: Dự kiến bắt đầu từ ngày 20/05/2019.

2. Thời gian thi học kỳ của K60: Dự kiến bắt đầu từ ngày 13/05/2019.

 

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC

1. Những vấn đề cần lưu ý trước khi đăng ký học

* Sinh viên không được nợ học phí trước khi bắt đầu đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo.

* Từ ngày 20/12/2018, Nhà trường sẽ tiến hành đăng ký học mặc định các môn học bắt buộc cho sinh viên theo lớp Chuyên ngành (các môn học theo thời khóa biểu đã thông báo). Trường hợp sinh viên vẫn còn nợ học phí trong tài khoản cá nhân trên mạng quản lý đào tạo thì sẽ không được đăng ký học mặc định. Do vậy, sinh viên phải hoàn thành học phí từ 3 – 4 ngày trước khi Nhà trường đăng ký học mặc định. Sau thời gian đăng ký học mặc định, nếu sinh viên chưa hoàn thành học phí, nộp học phí muộn thì sinh viên sẽ phải tự đăng ký học các môn học trên mạng quản lý đào tạo theo kế hoạch đăng ký học đã thông báo.

* Đối với những học phần giảng dạy theo hướng Lý thuyết Thảo luận: Sinh viên chủ động đăng ký học các học phần giảng dạy theo hướng Lý thuyết Thảo luân. Khi đăng ký học, sinh viên phải chọn đồng thời cả lớp Lý thuyết và lớp Thảo luận để đăng ký học.

          * Đối với học phần Tin học đại cương (K60): Nhà trường đăng ký học mặc định cho SV K60, nhưng nếu SV có nhu cầu đổi điểm Tin học đại cương thì SV phải chủ động hủy học phần này trong thời gian đăng ký học.

* Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc tự ý hủy các học phần được Nhà trường đăng ký học mặc định. Trong trường hợp sinh viên được Nhà trường đăng ký học môn học thuộc Tổ hợp lựa chọn, sinh viên không muốn học môn học đó thì tự hủy môn học đó và đăng ký lại các môn học khác trong Tổ hợp lựa chọn cho phù hợp với lịch học cá nhân.

* Sinh viên phải tự đăng ký học các học phần: Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất (học phần tự chọn); Giáo dục quốc phòng an ninh; các học phần học lại, học nâng điểm, thi nâng điểm và các học phần lựa chọn thuộc các tổ hợp lựa chọn theo Chương trình đào tạo chuyên ngành của sinh viên.

* Sinh viên tự đăng ký học và thi nâng điểm trên mạng quản lý đào tạo nếu các lớp học phần còn sỹ số cho phép đăng ký (mỗi lớp học phần số sinh viên được phép đăng ký thi nâng điểm là 20 SV/lớp). NHÀ TRƯỜNG KHÔNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC/THI NÂNG ĐIỂM.

          2. Thời gian đăng ký học trực tuyến trên mạng quản lý đào tạo của các khóa cụ thể như sau:

2.1. Sinh viên LTCQ các khóa: Bắt đầu đăng ký học từ 12h00’ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 02/01/2019. (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 30 tín chỉ). Sinh viên LTCQ phải đọc kỹ Chương trình đào tạo và tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập; Cán bộ quản lý khóa học trước khi bắt đầu đăng ký học.

2.3. Sinh viên ĐHCQ các khóa 57, 58, 59, 60:

* Từ K57 trở về trước: Bắt đầu đăng ký từ 12h00’ ngày 25/12/2018 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* K58: Bắt đầu đăng ký từ 12h00’ ngày 27/12/2018 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* K59: Bắt đầu đăng ký từ 12h00’ ngày 29/12/2018 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* K60: Bắt đầu đăng ký từ 12h00’ ngày 31/12/2018 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* Bắt đầu từ 12h ngày 02/01/2019 đến hết ngày 04/01/2019 sinh viên được phép đăng ký tối đa số tín chỉ theo quy định.

2.3. Đối với những sinh viên học song song 2 Ngành/Chuyên ngành:

* Sinh viên tự đăng ký học các môn học của Ngành/Chuyên ngành thứ 2 trên mạng quản lý đào tạo theo thời gian đăng ký học của các khóa đã thông báo. Sinh viên được đăng ký tối đa 12 tín chỉ và được tính vào tổng số tín chỉ tối đa được đăng ký trong 1 học kỳ (25 tín chỉ). Trong trường hợp sinh viên đã đăng ký tối đa 12 tín chỉ của Ngành/Chuyên ngành thứ 2 (K58, K59), đồng thời có nhu cầu muốn đăng ký các môn học với hệ VB2CQ thì được phép đăng ký thêm tối đa 6 tín chỉ, sinh viên làm đơn đăng ký học(https://daotao.neu.edu.vn/vi/thu-tuc-bieu-mau/mau-don-danh-cho-sinh-vien-chinh-quy2.Mẫu-2-Đơn-đăng-ký-học-dành-cho-SV-học-song-song.doc) và nộp về phòng 102 nhà 10 (từ ngày 08/01/2019 đến 11/01/2019) để xem xét giải quyết.

* Đối với những sinh viên đã hoàn thành xong CTĐT của Ngành/Chuyên ngành thứ nhất (từ K57 trở về trước) được phép đăng ký tối đa 25 tín chỉ của Ngành/Chuyên ngành thứ 2.

          3. Thời gian đăng ký học/thi nâng điểm: Bắt đầu từ 12h00’ ngày 02/01/2019 đến hết ngày 04/01/2019. Sinh viên tự đăng ký các môn học/thi nâng điểm trên mạng quản lý đào tạo.

4. Từ ngày 03/01/2019, Nhà trường sẽ thông báo danh sách các lớp bị hủy trên mạng quản lý đào tạo.

5. Nhà trường sẽ thông báo thời gian đăng ký học bổ sung (nếu có) hoặc thời gian đăng ký học với hệ VB2CQ, K60. Sinh viên chú ý theo dõi thông tin trên mạng quản lý đào tạo để biết thêm chi tiết.

 

V. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG và HỦY ĐĂNG KÝ HỌC

          1. Kế hoạch đăng ký học bổ sung

          a. Đối tượng được đăng ký học bổ sung

* Những sinh viên có tổng số tín chỉ đã đăng ký trên mạng quản lý đào tạo dưới 12 tín chỉ được phép làm đơn đăng ký bổ sung thêm môn học nhưng không được đăng ký vượt quá 18 tín chỉ.

          b. Thời hạn nhận đơn xin đăng ký học bổ sung như sau

* Sinh viên làm đơn xin đăng ký học theo mẫu trên website của Phòng Quản lý đào tạo (https://daotao.neu.edu.vn/vi/thu-tuc-bieu-mau/mau-don-danh-cho-sinh-vien-chinh-quy  –1.Mẫu-1-Đơn-đăng-ký-học.doc).

* Thời hạn nhận đơn cụ thể như sau :      + Khóa 57 trở về trước nộp đơn trong ngày 08/01/2019.

+ Khóa 58, 59 nộp đơn trong ngày 09/01/2019.

* Sau khi tiếp nhận Đơn xin đăng ký học bổ sung của sinh viên, Nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học của từng lớp học phần, số chỗ ngồi cụ thể của từng phòng học và đơn đề nghị đăng ký của sinh viên để đăng ký học bổ sung cho sinh viên.        * Sinh viên vào tài khoản cá nhân để xem kết quả đăng ký học bổ sung.

c. Địa điểm nhận đơn: Nguyễn Nghĩa Hoàng (phòng 211, nhà A1)

          2. Kế hoạch hủy đăng ký học như sau

* Sinh viên tự hủy đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo bắt đầu từ ngày 11/01/2019 đến hết ngày 13/01/2019.

* Sinh viên phải có trách nhiệm bảo quản và quản lý tài khoản đăng ký học của mình, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm về việc hủy học phần đã đăng ký trên mạng QLĐT.

* Nhà trường KHÔNG tiếp nhận Đơn xin hủy đăng ký học của sinh viên (Trừ những trường hợp có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường).

* Sau thời gian hủy học phần như trên, đối với những lớp học phần hủy/hoãn do không đủ số sinh viên đăng ký học, nếu sinh viên chưa hủy đăng ký học đối với những lớp học phần bị hủy/hoãn, Nhà trường sẽ tự động hủy đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo đối với những lớp học phần bị hủy/hoãn theo như đã thông báo.

* Nếu có sự cố xảy ra đối với phần mềm Quản lý đào tạo, Nhà trường sẽ thông báo bằng văn bản trên trang chủ của Nhà trường (đồng thời sẽ có thông báo tại Bảng tin Phòng Quản lý đào tạo) về kế hoạch hủy học phần.

 

          VI. NGÀY NGHỈ TRONG HỌC KỲ

* Nghỉ Tết Dương lịch: 01/01/2019.

* Nghỉ Tết Nguyên đán: Từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 17/02/2019.

* Nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương: 14/04/2019 (nghỉ bù ngày 15/04/2019).

* Nghỉ ngày Giải phóng Miền Nam: 30/04/2019.

* Nghỉ ngày Lao động quốc tế: 01/05/2019.

          VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ (HỆ CHÍNH QUY) CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO.

1. Trưởng phòng: PGS.TS. Bùi Đức Triệu: Phụ trách chung các hoạt động của Phòng (Phòng 213, Nhà A1).

2. Phó trưởng phòng: TS. Lê Việt Thủy: Phụ trách đại học chính quy (Phòng 211, Nhà A1).

3. Phó trưởng phòng: Th.S. Mạc Văn Tạo: Phụ trách VB2 (CQ) và Liên thông (CQ) (Phòng 210, Nhà A1).

4. Nguyễn Nghĩa Hoàng: Kế hoạch giảng dạy, học tập và Thời khóa biểu ĐHCQ, LTCQ. Quản lý thực hiện Chương trình đào tạo ĐHCQ, LTCQ. Tổ chức đăng ký học trên mạng Quản lý đào tạo cho SV ĐHCQ, LTCQ (Phòng 211, Nhà A1).

5. Phạm Trương Ngọc Sơn: Kế hoạch giảng dạy, học tập của hệ Văn bằng 2 (CQ). Tổ chức sắp xếp lịch thi hệ Văn bằng 2 (CQ) (Phòng 211, Nhà A1).

6. Phùng Chí Cường: Công tác thực tập. Công nhận tốt nghiệp cho hệ Chính quy (Phòng 211, Nhà A1).

7. Phạm Huy Giang: Lịch thi hệ ĐHCQ; Quản lý học phí hệ Chính quy (Phòng 211, Nhà A1).

8. Lê Anh Đức: Quản lý giáo trình, học liệu. Chương trình môn học. Phụ trách chung về CTĐT (Phòng 211, Nhà A1).

9. Lê Hà: Quản lý và tổ chức đăng ký học cho sinh viên VB2CQ (Phòng 211, Nhà A1).

10. Nguyễn Thanh Bình: Quản lý dịch vụ công cho sinh viên chính quy (Phòng 210, Nhà A1).

11. Trịnh Hồng Nhung: Quản lý hệ LTCQ. Quản lý điểm, bảo lưu kết quả học tập, hoãn thi (hệ VB2CQ, LTCQ) (Phòng 211, Nhà A1).

12. Phạm Đức Minh: Quản lý điểm về nhập điểm lên hệ thống QLĐT. Quản lý và cấp lại mật khẩu cho sinh viên hệ chính quy. Công tác hoãn thi, đăng ký thi bổ sung (Phòng 211, Nhà A1).

13. Lương Việt Anh: Quản lý sự thay đổi của sinh viên các hệ đào tạo chính quy (Bảo lưu; Thôi học; Cảnh báo học tập; …). Tổ chức học lại cho sinh viên chính quy (Phòng 211, Nhà A1).

14. Lê Ngân Giang: Đổi điểm Tiếng Anh; Tiếp nhận đơn học song song 2 Ngành/Chuyên ngành. Danh sách điểm danh, danh sách điểm học phần (Phòng 211, Nhà A1).

15. Trần Thị Thanh Hà: Thủ tục và cấp phát bằng Đại học chính quy (Phòng 210, Nhà A1).

3. TKB_2018_2019_HK2_HỆ CQ_K57_58_59_60.xls

Nguồn: Phòng QLĐT