Thông báo Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ I năm học 2020 – 2021 trong điều kiện phòng chống Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo vừa triển khai thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ I năm học 2020-2021, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, Nhà trường đã yêu cầu 100% các học phần giảng dạy theo thời khoá biểu phải được tạo và mở lớp trên hệ thống quản lý học tập LMS. Nhà trường để nghị lãnh đạo các Khoa/Viện và các Bộ môn thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh thực hiện tốt yêu cầu về học tập và giảng dạy theo phương pháp Blended Learning. Cụ thể như sau:

1319-TB-DHKTQD.17-8-2020.PDF