Thông báo v/v Lấy ý kiến người học về công tác Cố vấn học tập năm học 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo v/v Lấy ý kiến người học về công tác Cố vấn học tập năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

379-TB-ĐHKTQD-12-3-2021.pdf

Link lấy ý kiến người học về công tác Cố vấn học tập năm học 2020-2021