THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 và bảo hiểm y tế năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 và bảo hiểm y tế năm 2022

 

  1. Thời gian: 25/10/2021 – 05/11/2021

 

  1. Cách thức: Chuyển khoản:

ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Số TK       : 999926666899 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội

Nội dung  : Mã SV – Họ tên – Khóa – Nộp học phí học phí kỳ 2021-2022-1 và BHYT

Ví dụ        : 11174591 – Đỗ Thanh Thùy – K59 – Nộp học phí kỳ 2021-2022-1 và BHYT

  1. Lưu ý
  • Sinh viên nộp tiền ghi nội dung theo đúng nội dung quy định.
  • Sinh viên nộp BHYT cùng học phí theo đúng thời gian quy định ở trên. Mức thu:

+ K60             : 423.000 đồng

+ K61,62        : 564.000 đồng

  • Sinh viên có thắc mắc về học phí/ nộp học phí không ghi đầy đủ thông tin (thiếu mã sinh viên, họ tên…), đề nghị sinh viên gửi mail (kèm minh chứng) theo địa chỉ: dt611@gmail.com.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN