THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ hè năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ hè năm học 2020-2021

 

  1. Thời gian: 22/06/2021-29/06/2021

 

  1. Cách thức: Chuyển khoản:

ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Số TK       : 999926666899 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội

Nội dung  : Mã SV – Họ tên – Khóa – Nộp học phí học phí kỳ hè năm học 2020-2021

Ví dụ        : 11174591 – Đỗ Thanh Thùy – K59 – Nộp học phí kỳ hè năm học 2020-2021

  1. Lưu ý

Đối với trường hợp chuyển tiền nộp học phí không ghi đầy đủ thông tin (thiếu mã sinh viên, họ tên…), đề nghị sinh viên photo lại giấy nộp tiền/ in lại chi tiết giao dịch nộp tại phòng 219 nhà A1.

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN