Thông báo v/v thực hiện một số nội dung liên quan đến quản lý đào tạo đại học chính quy

Căn cứ Thông báo số 222/TB-ĐHKTQD ngày 16/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường thông báo về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đào tạo đại học chính quy như sau:

Thực hiện một số nội dung liên quan đến quản lý đào tạo đại học chính quy.pdf