Thông báo v/v tiếp tục tạm hoãn tổ chức học tập trung cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tạm hoãn tổ chức học tập trung cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 22/3/2020

Thông tin chi tiết tại đây.