Thông báo v/v tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020-2021 trong điều kiện chống dịch Covid-19

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và thành phố Hà Nội về làm việc và học tập trong điều kiện chống dịch Covid-19; Nhà trường thông báo việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo số 215 về việc tiếp tục KH đào tạo HK2 năm 2020-2021.pdf