Thông báo V/v xét công nhận Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên K64 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

 

  1. Xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh

– Nhà trường công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy khóa 64 thuộc diện xét tuyển kết hợp có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

– Sinh viên khóa 64 không thuộc diện xét tuyển kết hợp, nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có thể nộp hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh, cụ thể:

+ Hình thức: trực tuyến

+ Hướng dẫn đăng ký: https://daihocchinhquy.neu.edu.vn/News/Detail/3428/Huong-dan-dang-ky-chung-chi-xet-CDR–doi-diem-ngoai-ngu–tin-hoc-tren-cong-Dai-hoc-chinh-quy

+ Thời hạn: Trước ngày 01/12/2022

– Lệ phí xét: không thu

  1. Xét công nhận kết quả và chuyển đối tín chỉ các học phần tiếng Anh

– Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và có nhu cầu được công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo đăng ký như sau:

+ Hình thức: trực tuyến

+ Hướng dẫn đăng ký: https://daihocchinhquy.neu.edu.vn/News/Detail/3428/Huong-dan-dang-ky-chung-chi-xet-CDR–doi-diem-ngoai-ngu–tin-hoc-tren-cong-Dai-hoc-chinh-quy

+ Thời hạn: Trước ngày 01/12/2022

– Lệ phí xét: theo quy định của Trường

  1. Đối với sinh viên thuộc các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

– Các Khoa/Viện chủ trì tổ chức tiếp nhận hồ sơ; xét chuẩn ra, xét công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ cho sinh viên;

– Gửi kết quả về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 01/12/2022.