Thông báo văn bản mới Quyết định số 1786/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/10/2021 Quy định về Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

13/10/2021

Thông báo Quyết định số 1786/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/10/2021 về việc ban hành Quy định về Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY