Thông báo về Chương trình Trao đổi sinh viên năm học 2019 – 2020 của Trường ĐHKTQD

Khoa Marketing gửi chuyển tiếp thông báo từ Phòng Hợp tác Quốc tế đến các bạn sinh viên quan tâm tới các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  (có đính kèm văn bản hướng dẫn)

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019 – 2020

form đăng ký NEU – student exchange

danh sách các chương trình TĐSV