Thông báo về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19