Thông báo về việc nhận đơn đề nghị xem lại bài thi kết thúc học phần học kỳ II (đợt 2) và học kỳ hè năm học 2020-2021