Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với sinh viên K59, 60 và liên thông chính quy K18-20

Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với sinh viên K59, 60 và liên thông chính quy K18-20