Thông báo về việc nộp giấy di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự

Thông báo về việc nộp giấy di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự của sinh viên K63

Xem thông báo tại đây