Thông báo về việc nộp giấy di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự

Thông báo tới sinh viên K62 về việc nộp giấy di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự

Hạn nộp đến hết ngày 30/11/2020

Xem thông báo và mẫu giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự tại đây.