Thông báo về việc tiếp tục tạm hoãn tổ chức học tập trung cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tiếp tục tạm hoãn tổ chức học tập trung cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020.

Chi tiết thông báo xem tại đây