Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1, năm học 2021-2022

30/12/2021

Trường đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ 1, năm học 2021-2022.