Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng Blended learning”