Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia “Cải cách hành chính ngân hàng”

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc gia: “Cải cách hành chính ngân hàng” trong đường link

https://neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/ThongBao/2018/2018_10/thu%20moi%20viet%20HTKH/Thu%20moi%20viet%20bai%20-%20DH%20Ngan%20hang%20TP.HCM.pdf