Tra cứu luận văn Thạc sỹ Marketing

Các bạn có thể truy cập trang web của Viện Đào tạo Sau đại học để có thông tin về các luận văn Thạc sỹ Marketing. Vào sheet Menu sau đó chọn mục số 19.Marketing

http://sdh.neu.edu.vn/upload/tracuu/LVThS.htm