Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức trở thành thành viên của AACSB (Hoa Kỳ)