Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức kỳ học GDQP&AN cho hơn 4200 sinh viên Đại học chính quy khóa 64