Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh” lần thứ ba – CIEMB 2020