Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Tọa đàm: “Ứng dụng của AI trong Marketing”