Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao bằng cho 998 Tân Thạc sĩ