CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING ÁP DỤNG TỪ 2021

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING ÁP DỤNG TỪ 2021

PLO1 KIẾN THỨC
PLO1.1 Có kiến thức đại cương về chính trị, xã hội, luật pháp để hiểu, giải thích, áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuân thủ luật pháp trong đời sống kinh tế-xã hội; vận dụng tri thức nhân loại vào thực tiễn
PLO1.2 Có kiến thức chung về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; giải thích và áp dụng các lý thuyết nền tảng của khoa học kinh tế vào phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và quản lý kinh tế vi mô
PLO1.3 Có kiến thức chung của nhóm ngành, hiểu rõ nguyên lý hoạt động và các chức năng cơ bản của một tổ chức (sản xuất, tài chính, nhân sự và marketing); giải thích được yêu cầu phối hợp giữa các chức năng để đạt mục tiêu của tổ chức
PLO1.4 Có kiến thức nền tảng của ngành Marketing để vận dụng trong nghiên cứu, phân tích môi trường marketing, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình marketing ở các ngành đặc thù; tích hợp để phát hiện vấn đề và đề xuất các giải pháp marketing trong môi trường toàn cầu; thích ứng và tận dụng được lợi thế của CMCN4.0
PLO1.5 Có kiến thức chuyên sâu để vận dụng vào thực thi các nhiệm vụ cụ thể: nghiên cứu thị trường, thấu hiểu khách hàng, xây dựng chiến lược STP, chiến lược thương hiệu, chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển sản phẩm mới; tham gia thiết kế, cải tiến và quản trị kênh phân phối, tổ chức lực lượng bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng; định giá; truyền thông marketing và các khía cạnh khác thuộc chức năng marketing; phân tích hiện tượng, xác định nguyên nhân, ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề marketing trong những tình huống cụ thể bằng các giải pháp sáng tạo
PLO2 KỸ NĂNG
2.1 Thực hành tốt các kỹ năng chung: giao tiếp, thuyết trình, đàm phán; quản lý thời gian; thích ứng với sự thay đổi
2.2 Thực hành tốt các kỹ năng nghề nghiệp: làm việc nhóm, thiết lập mối quan hệ với các đối tác; kỹ năng lập kế hoạch và triển khai chương trình, dự án trong lĩnh vực marketing
2.3 Sử dụng ngoại ngữ trong công việc chuyên môn: giao tiếp, đọc, viết, thuyết trình bằng tiếng Anh. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm ứng dụng vào marketing
PLO3 NĂNG LỰC TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM
3.1 Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
3.2 Có trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp; tuân thủ luật pháp và quy định của tổ chức; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao