Đề cương chi tiết học phần. Đề án chuyên ngành Marketing. Chương trình đào tạo CLC Khóa 62

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT (Ban hành kèm theo quyết định số QĐ/ĐHKTQD, ngày  tháng năm 2019) THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) – Tên … Xem chi tiết

Kế hoạch viết Đề án chuyên ngành Quản trị Marketing. Chương trình đào tạo CLC Khóa 62

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023   KẾ HOẠCH VIẾT ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH Sinh viên Quản trị Marketing Khóa 62, Chương trình đào tạo … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Học kỳ Mùa xuân, năm 2022, Hệ đào tạo Chính quy

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Bán hàng Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Học kỳ Mùa thu, năm 2021, Hệ đào tạo Chính quy

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Bán hàng Kế hoạch thực tập tốt nghiệp dành cho sinh … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy – Học kỳ 2 năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy – Học kỳ 1 năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy học kỳ 1 năm 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy Học kỳ 1 năm học 2020-2021, chi tiết xem tai file đính kèm dưới đây: Kế hoạch thực và viết chuyên đề thực tập hệ ĐHCQ_HK1_năm học 2020-2021.pdf