Công ty CP tư vấn và thẩm định giá BTC tuyển dụng nhân sự

Công ty CP tư vấn và thẩm định giá BTC tuyển dụng các vị trí:

  • 03 chuyên viên thẩm định
  • 01 thẩm định viên về giá
  • 01 thư ký tổng giám đốc

Xem thông báo tại đây