Đề cương các học phần của Bộ môn Marketing

Đề cương các học phần của Bộ môn Marketing

K63

Đề cương_Marketing căn bản_K63

Đề cương_Quản trị Marketing_K63

Đề cương_Nghiên cứu Marketing_K63

Đề cương_Marketing quốc tế_K63

Đề cương_Hành vi người tiêu dùng_K63

Đề cương_Marketing dịch vụ_K63

Đề cương_Marketing xã hội_K63

Đề cương_Quản trị sản phẩm_K63

Đề cương_Marketing địa phương_K63

Đề cương_Marketing dịch vụ công_K63

 

CLC K63

Đề cương_CLC_Marketing căn bản_K63

Đề cương_CLC_Quản trị Marketing_K63

Đề cương_CLC_Nghiên cứu Marketing_K63

Đề cương_CLC_Marketing chiến lược_K63

Đề cương_CLC_Hành vi người tiêu dùng_K63

Đề cương_CLC_Social Marketing_K63

Đề cương_CLC_English for Marketing_K63

Đề cương_CLC_Marketing_địa phương_K63

Đề cương_CLC_Marketing dịch vụ công_K63

Đề cương_CLC_Public service_Marketing_K63

Đề cương_CLC_Quản trị_sản phẩm_K63

Đề cương_CLC_Product_Management_K63

Đề cương_CLC_International Marketing_K63

Đề cương_CLC_Services Marketing.K63

Đề cương_CLC_Marketing_Metrics.K63

 

K61-K62

Đề cương_Marketing căn bản_K61

Đề cương_Quản trị Marketing_K61-62

Đề cương_Nghiên cứu Marketing_K61-62

Đề cương_Marketing quốc tế_K61-62

Đề cương_Hành vi người tiêu dùng_K61-62

Đề cương_Marketing dịch vụ công_K61-62

 

K59-K60

Đề cương_Marketing căn bản-3TC_K59-60

Đề cương_Marketing xã hội-3TC_K59-60

Đề cương_Tiếng Anh ngành Marketing-3TC_K59-60

Đề cương_Quản trị sản phẩm_K59-60

Đề cương_Đề án chuyên ngành_K59-60

 

CLC K61-K62

Đề cương_CLC_Marketing căn bản_K61-62

Đề cương_CLC_Quản trị Marketing_K61-62

Đề cương_CLC_Nghiên cứu Marketing_K61-62

Đề cương_CLC_Marketing công_K61-62

Đề cương_CLC_Marketing chiến lược_K61-62

Đề cương_CLC_Hành vi người tiêu dùng_K61-62

Đề cương_CLC_Tiếng Anh ngành Marketing_K61-62

Đề cương_CLC_Thực tập giữa kỳ_K61-62

Đề cương_CLC_Principles of Marketing_K61-62

Đề cương_CLC_Product management_K61-62

Đề cương_CLC_International Marketing_K61-62

Đề cương_CLC_English for Marketing.K61-62

 

CLC K59-K60

Đề cương_CLC_Quản trị Marketing_K59-60

Đề cương_CLC_Principles of Marketing-3TC_K59-60

 

POHE 59-60

Đề cương_POHE_Services marketing_K59-60

 

 

Đề cương các học phần của Bộ môn Marketing (Chương trình Cao học)

Đề cương_Quản trị Marketing_Cao học