Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy, học kỳ I năm học 2021-2022 và đánh giá bổ sung học kỳ 2 năm học 2020-2021

Download biên bản họp cấp lớp tại đây

TRƯỜNG ĐH.KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA MARKETING

 

Số:   01/KH-K.M

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Hà Nội, ngày  10  tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH

Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy

học kỳ I năm học 2021-2022 và đánh giá bổ sung học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 1593/QĐ-ĐHKTQD ngày 18 tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân triển khai Kế hoạch Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2021-2022 và đánh giá bổ sung học kỳ 2 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

– Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Nhà trường về đánh giá rèn luyện đối với sinh viên hệ đại học chính quy;

– Định hướng những nội dung rèn luyện cụ thể của sinh viên trong điều kiện đào tạo theo hình thức tín chỉ;

– Là căn cứ để xét cấp học bổng khuyến khích học tập, các loại học bổng hàng năm của Trường, xét khen thưởng sinh viên và làm căn cứ phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên toàn khóa.

  1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
  2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022.

1.1. Đối tượng

          Sinh viên hệ chính quy các khóa: 60, 61, 62, 63 và sinh viên từ khóa 59 trở về trước học theo tiến độ chậm.

1.2. Thời gian: từ 11/3/2022 đến 11/4/2022.

1.3. Quy trình và tiến độ

1.3.1. Sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện trước ngày 18/3/2021;

1.3.2. CVHT đánh giá điểm rèn luyện cấp Lớp – Hình thức: Online/Offline

nộp về Khoa trước 17h00 ngày 24/3/2022. = bản mềm (theo mẫu)

1.3.3. Đánh giá điểm rèn luyện cấp Khoa

+ Hoàn thành họp hội đồng cấp Khoa để đánh giá trước ngày 30/3/2022;

+ Nhập điểm lên hệ thống, thông báo kết quả đánh giá ĐRL cấp Khoa cho sinh viên và tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của sinh viên về kết quả đánh giá ĐRL (nếu có) sau đó gửi kết quả đánh giá ĐRL của sinh viên cấp Khoa/Viện về Trường, hoàn thành trước 17h00 ngày 06/4/2022. – Hình thức: Online/Offline

1.3.4. Đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường

– Thời gian: Hoàn thành đánh giá và trình kết quả lên Hiệu trưởng trước ngày 11/4/2022.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2021-2022 và đánh giá bổ sung học kỳ 2 năm học 2020-2021. Đề nghị các CVHT triển khai thực hiện các nội dung công việc theo đúng Kế hoạch để đạt kết quả tốt nhất.

Nơi nhận:

– CVHT (để t/h);

– Lưu: K.M

 

 

 

 

 

TL. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn