KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Kế hoạch số 1356/KH-ĐHKTQD ngày 19/8/2020 của Nhà trường về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020.

Các mẫu phụ lục:

– Biên bản họp cấp lớp: /Resources/Docs/SubDomain/phongctctqlsv/Phu-luc-1-Bien-ban-cap-Lop.docx

– Biên bản họp cấp Khoa/Viện: /Resources/Docs/SubDomain/phongctctqlsv/Phu-luc-2-Bien-ban-cap-Khoa.docx