Khai mạc ngày hội Nghề nghiệp và Việc làm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân