Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Kinh doanh số & Marketing trong kỷ nguyên toàn cầu hóa

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Kinh doanh số & Marketing trong kỷ nguyên toàn cầu hóa (bản mềm)

Ky yeu MKT2019. Bản Final 12.11